Modele struktury miasta

Opisany przez Harrisa i Ullmanna. Modèle Ten opiera się na założeniu, że Miasto nie Musi wcale rozwijać się wokół jednego Centrum w sposób koncentryczny Czy sektorowy, lecz Może tworzyć kilka Konferencje ośrodków. OBSZAR 2: DZIAŁANIA REWITALIZACYJNE 111 zintegrowany programme rewitalizacji miasta Białą Rawska OBSZAR PRIORYTETOWY DO REWITALIZACJI MIASTA BIAŁA RAWSKA wybrany Obszar, Wi najważniejszy Teren przekształceń modèle dix powstaje zazwyczaj w wyniku klasowych podziałów, gdzie w wyniku grupowania się pewnych warstw Społecznych nie powstają pierścienie, ALE większe dzielnice. Najczęściej Ludzie grupują się według typu miejsca pracy, osadnictwa, stopnia zamożności itp. Model Ten Wystąpił w Paryżu, gdzie dzielnice Zachodnie są siedzibą Klas Średnich a na północy je wschodzie rozciągają się dzielnice robotnicze. 6 modèle sektorowy (klinowy) H. hoyta-Teoria Krytyka modelu BCD burgessa: brak uwzględnienia wpływu głównych g dróg, Przemysl ma tendencje ne Rozwoju na peryferiach miasta, wzdłuŝ głównych Linii kolejowych, rzek itp., dzielnice gianati sily y roboczej często nie sąsiadujs siadują ze strefą BCD, luksusowe dzielnice gianati często sąsiadują ze strefą BCD. EFEKT: Model Hoyta rozwj Miast w formie sektorów, sektory koncentrują pewne Funkcje (rodzaje dzielnic, przykłady), ich Granice przebiegają w układzie promienistym, sektory rozwijają się odśrodkowo, wewnątrz sektorów w vicié następuj pują zmiany intensywności Zagospodarowania, przestrzenny kształt t Gwiazdy 1 Centrum, 2-5 strefy grupujące poszczególne Funkcje i rodzaje dzielnic Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu PRAC nad programem Rozwoju miasta Łomża dotyczącego Gospodarki. Efektem pierwszego etapu PRAC na programem Rozwoju miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i 4 Model koncentryczny BCD (quartier central des affaires) burgessa Chicago etapy ETAP i Centrum gospodarcze, pierwotnie przemystowe (CBD) przekształca się w Miasto strefa przemysłowa toschsama z miastem Strefa 1.

ETAP II Pojawienie się strefy 2 o charakterze mieszkalnym Lepsze TS Warunki Shycia izolacja OD uciąŝ ąĩliwości Przemysłu. Przejściowo Gospodarstwa Rolne je rezydencje. ETAP III wraz z rozwojem Przemysłu zajmowanie strefy 2 przez ludność robotniczą (brak komunikacji, wzrod liczby pracujących). cych). Klasa Średnia crée 3 strefę. ETAP IV Pojawienie się strefy 4. Klasa wysza (rezydencje) oraz ROLNICTWO. ETAP V Pojawienie się strefy 5 rolnicjay zaopatrujillo ącej Miasto. Tendencje dośrodkowa odśrodkowa 7 Model sektorowy (klinowy) H. hoyta-exemple A Centrum gospodarcze (CBD), B1 Handel hurtowy i Przemysl Lekki, B2 zabudowa mieszkaniowa niskiej Klasy, C zabudowa mieszkaniowa Klasy wygszej, D Strefa komunikacyjna (główna Droga , Linia kolejowa itp.), E przedmieścia (ROLNICTWO, rezydencje).

Modèle klinowy (nazywany też modelem sektorowym) au modèle Rozwoju Miast zaproponowany w 1939 Roku przez ekonomistę Homera Hoyta. Jest modyfikacją modelu koncentrycznego. Brak uwzględnienia odchyleń w żadnych strefach Hoyt uznał za błąd burgessa i zaproponował sektorowy modèle miasta. Założył, że miasta rozwijają się w formie sektorów, których przebieg opiera się na układzie promienistym. Strefy te są zróżnicowane funkcjonalnie. W tym ujęciu Zakłady przemystowe lokowane są w miejscach dogodnego transportu wisbaden lub kołowego.

Comments are closed.